Bærekraft

Bærekraft

VÅR TILNÆRMING TIL MILJØVENNLIG DESIGN

 

Helt fra designfasen er ingeniørene våre opptatt av å begrense bilens miljøpåvirkning mest mulig gjennom hele bilens levetid.

Å kutte CO2-utslippene er et viktig punkt. For å få til det ser vi på mange forskjellige faktorer og arbeider blant annet med å begrense vekten, utvikle teknologien i drivverket og forbedre de aerodynamiske egenskapene. Gjennom å vektlegge effektive og pålitelige løsninger som er skreddersydd for hvert enkelt marked, vil vi bidra til å bekjempe drivhuseffekten globalt.

Fremtidsrettet teknologi

Ingeniørene våre arbeider aktivt for å utvikle teknologi som kan endre bilens miljøprofil. Innføringen av en ny generasjon Stop & Start-system i 2010, hybridløsninger i 2011 og senere av de nye nullutslippsbilene våre betyr at DS er i ferd med å befeste sin posisjon i segmentet for lavutslippsbiler.

Ressurser og resirkulering

I tillegg til å begrense drivstofforbruk og utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer ønsker vi med vår plan for miljøvennlig design å utnytte naturressursene på best mulig måte gjennom en streng utvelgelsesprosess for materialene vi bruker i bilene våre. Vi vil også bedre resirkuleringsmulighetene, slik at bilene utgjør en minst mulig miljøbelastning ved kassering.

Eksempel: nye DS 4

Helt fra designfasen ble det lagt vekt på å begrense den nye DS 4s miljøpåvirkning i størst mulig grad gjennom å bruke resirkulerte og naturlige materialer med et minst mulig miljømessig fotavtrykk.  I den nye DS 4 er det gjennomsnittlig brukt 29 % resirkulerte materialer og naturmaterialer.
15 % av de i alt 200 kg med polymerer er resirkulerte og naturlige materialer, og disse fordeler seg som følger:
– 40 % naturmaterialer
– 60 % resirkulerte materialer

Da vi utviklet den nye DS 4, ville vi vise omtanke for miljøet. Den nye DS 4 er designet for å påvirke miljøet mindre gjennom resirkulering og et bevisst materialvalg, og det er blant annet innført tiltak for å:
– lette resirkuleringen av bilen når den en gang skal kasseres
– styre og overvåke stoffene som er brukt i produksjonen
– gjenbruke og resirkulere interiør og dørpaneler i størst mulig grad

 

ISO 14001-sertifiserte fabrikker

Alle fabrikkene våre har et miljøstyringssystem basert på ISO 14001. Standarden er en internasjonalt anerkjent norm for styring og organisering.

Sertifiseringsprosessen startet for over ti år siden, og har nå nådd en modenhetsfase ved samtlige av fabrikkene våre, som alle har vært ISO 14001-sertifiserte siden 2007. Standarden, som var klar i 1996, krever at produsentene iverksetter tiltak for å spore, styre og måle hvilken innvirkning prosessene deres har på miljøet. Den inkluderer derfor også kurs og opplæring for alle ansatte.

Bilindustrien omfatter mange forskjellige prosesser, som støping, maskinbearbeiding, metallpressing, karosserimontering, overflatebehandling, lakkering og sluttmontering. Selv om anleggene ikke representerer noen «stor miljørisiko» som definert i det europeiske Seveso-direktivet fra 1996, påvirker de likevel miljøet på flere områder, noe vi arbeider for å begrense.

1) Lakkeringsverksteder: Vi har mer enn halvert utslippene av flyktige organiske forbindelser (såkalte VOC-er) fra løsemidler per bil siden 1995.

2) Støperier: Vi har redusert utslippene av metallstøv fra støperiene betydelig ved hjelp av avansert teknologisk utstyr, som plasmabrennere, og nye kontrollsystemer.

3) Vannforbruk: Å redusere vannforbruket er en viktig målsetting ved alle anleggene våre. Målsettingen har gjort det mulig å redusere vannforbruket per produsert bil med en faktor på 2,5 siden 1995.

4) 94 % av produksjonsavfallet blir gjenvunnet: Anleggene våre produserer rundt 700 000 tonn metallavfall årlig, som deretter gjenvinnes for bruk ved stålfabrikker og støperier. Når det gjelder annet avfall, blir 82 % håndtert via andre gjenvinningskanaler. Totalt gjenvinnes 94 %.

 

MED BÆREKRAFTIG UTVIKLING SOM GRUNNLEGGENDE VERDI

DS-nettverket og merkets partner Citroën har satt seg som mål å bidra aktivt for å nå merkets miljømessige målsetninger gjennom hele prosessen fra hver nye bil blir til, og til den kasseres etter den siste bilturen.
Vi har forpliktet oss på tre hovedpunkter:
– Sortering for gjenvinning, med innlevering av bilavfall fra nettverket til godkjente gjenvinningsvirksomheter.
– Lovsamsvar for å sikre at nettverket følger nasjonale og europeiske regler.
– Sporbarhet for å sikre at avfallet kan spores, og at det blir resirkulert på riktig måte.

Bevissthet og ansvar

På bilmessen i Paris i 2008 ble den såkalte «GreenPact» presentert. Målet med denne nye tilnærmingen var å hjelpe det franske forhandlernettverket med å følge en lovgivning i endring, og å håndtere virksomhetens miljøpåvirkning bedre, blant annet gjennom avfallshåndtering, lagring av kjemikalier og sporbarhet for kasserte deler.
For å klare dette brukte GreenPact en rekke opplæringsverktøy og tilrettela for kontakt mellom nettverket og spesialiserte aktører, for eksempel virksomheter som samler inn og håndterer kjølevæske.

Innsamling og administrasjon

Vi opprettet en struktur for innsamling og håndtering av kasserte biler ved hjelp av miljømessig forsvarlige metoder for over 15 år siden.
Innsamlingen og sorteringen av deler fra vedlikehold og reparasjoner utføres i samsvar med metodene for kassering av brukte produkter som er innført i Frankrike som del av GreenPact.

Miljøsanering

Hver enkelt bil er konstruert på en måte som tar hensyn til at den skal hugges opp på enklest og mest mulig miljøvennlig måte ved slutten av bilens levetid. For å ta ett eksempel er drivstofftankens laveste punkt markert for å gjøre det lettere å tømme den. Samtidig utarbeider ingeniørene på et tidlig tidspunkt en opphuggingsprosedyre for hver enkelt del som må fjernes under miljøsaneringen.